f

Aktualności
07.12.2015

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs świąteczny” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.         Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Sawa - Taxi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poprawna 46A, 03-984 Warszawa, zwana dalej „Sawa Taxi”.

3.         Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie profilu firmy Sawa Taxi na Facebooku  w dniach 6 grudnia 2015 – 20 grudnia 2015 (do godziny 23:59:59).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a)         posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Sawa Taxi na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Sawa Taxi  i tym samym zyskała status Fana,

b)         pobierze, zainstaluje na swoim urządzeniu mobilnym aplikację do zamawiania taksówek Sawa Taxi oraz przed zakończeniem Konkursu, co najmniej raz zamówi taksówkę Sawa Taxi wykorzystując aplikację,

c)         zrealizuje kurs taksówką Sawa Taxi zamówioną przez aplikację,

d)         wyśle potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie „Konkurs świąteczny” na adres mailowy: konkursy@sawataxi.pl, w tytule maila wpisując: „Konkurs świąteczny”.

W treści maila należy podać imię, nazwisko i nr telefonu, na który aplikacja do zamawiania taksówek Sawa Taxi została zainstalowana i z którego została zamówiona taksówka,

e)         nie jest pracownikiem, ani współpracownikiem Sawa Taxi,

f)         nie jest członkiem rodziny pracownika ani współpracownika Sawa Taxi

2.         Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w pkt 1 przed zakończeniem Konkursu.

§ 3 NAGRODY

  1. 1. Nagrody w Konkursie to: 15 kart przedpłaconych Sawa Taxi o wartości 200,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście 00/100 PLN) do wykorzystania w taksówkach Sawa Taxi.
  2. Każdy z Uczestników może wysłać tylko jedno zgłoszenie udziału w Konkursie.
  3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy pierwsi w danym dniu wyślą swoje zgłoszenie do Sawa Taxi stosownie do §2 ust. 1 lit. d) Regulaminu. Konkurs nie ma charakteru losowego, a decyduje pierwszeństwo zgłoszenia..
  4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga i wyjaśnia Sawa Taxi.
  5. Uczestnicy Konkursu będący zdobywcami nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w trakcie Konkursu.
  6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody powiadomiony Uczestnik będący zdobywcą nagrody powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres: konkursy@sawataxi.pl w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
  7. Nagrody w konkursie nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.         Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu jego prawdziwych danych osobowych, obejmujących następujące dane: imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej, numer tel. kontaktowego, które to dane są niezbędne do przekazania nagrody.

2.         Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Sawa Taxi w celu i w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz w związku z odbiorem  nagrody. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sawataxi.pl.